បេសកម្ម


SROMAI Books ជំរុញការអានសៀវភៅនៅប្រទេសយើង
- យើងផ្តល់ជាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងរង្វង់នៃស្ថានប្រព័ន្ធនៃវិស័យការអានសៀវភៅ ដែលរួមបញ្ចូល អ្នកនិពន្ធ គ្រឹស្ថានបោះពុម្ព អ្នកអាន និង សៀវភៅអាន។
- យើងធ្វើការជាមួយអ្នកនិពន្ធ និង គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព ដើម្បីធ្វើការដាក់បង្ហាញស្នាដៃសៀវភៅរបស់ពួកគេនៅលើ កម្មវិធីរបស់យើង។
- យើងបាននិងកំពុងដើរតួជាអ្នកផ្តល់ឲ្យ អ្នកអាននូវឱកាសក្នុងការរកឃើញនូវសៀវភៅដែលពួកគេចូលចិត្ត ឬចង់អាន ហើយអាចមើលនូវការនែនាំ ឬការបញ្ចេញមតិលើសៀវភៅ និង អាចទិញនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ ។
- យើងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញចិត្តឲ្យមានស្នាដៃថ្មីៗជាច្រើនកើតឡើង ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងទទួលបទពិសោធន៍លើទីផ្សារដោយចំណាយពេលវេលាតិច និង មិនចំណាយថវិការ។
- យើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការកើតឡើងនូវទម្លាប់អានសៀវភៅ ទាំងលើទំរង់ក្រដាស់ និង ស្មាតហ្វូន ដែលមានភាពងាយស្រួល និង មានបទពិសោធន៍ល្អជាងមុន។

-->